Beleidsmakers

Ouderenmishandeling is een thema binnen geweld in huiselijke kring. Voor gemeenten (*) bieden de volgende wetten het kader om met dit maatschappelijke probleem aan de gang te gaan: de Wmo, de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet Tijdelijk Huisverbod en de Jeugdwet.

Regiovisie en uitvoeringsplan

In Regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de visie en uitgangspunten opgenomen voor de regionale aanpak en de verdeling van regionale en lokale taken en verantwoordelijkheden. In veel regiovisies is echter nog weinig aandacht voor ouderenmishandeling.

Het uitvoeringsplan van de regiovisie is de plaats om preventie en aanpak van ouderenmishandeling te concretiseren. Het gaat dan om preventie, (vroeg-)signalering, hulpverlening en nazorg aan ouderen en hun netwerk. Deze rubriek geeft handvatten hoe de gemeente hiermee aan de slag kan.

Beleids- en kwaliteitscyclus

Een beleids- en uitvoeringsplan voor preventie en aanpak van ouderenmishandeling ontstaat stapsgewijs en in samenspraak met alle partijen en ouderenorganisaties. Het plan kan een aanvulling zijn op de regiovisie, of op een al bestaand uitvoeringsplan huiselijk geweld. Bij de uitwerking is dit schema (*) te gebruiken als voorbeeld van een beleids- en kwaliteitscyclus.


Meer weten?

Ouderenmishandeling, veilig en bescherm ouder worden

22-12-2021 - Dit document is een handreiking aan alle gemeenten om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Het biedt concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen en ambities waar te maken.

Kamerbrief over ouderenmishandeling

15-06-2017 - Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer met deze brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van ouderenmishandeling. Bijlage 1 bevat de acties die in gang gezet zijn in het kader van financieel misbruik.

Convenant ketenzorg ouderenmishandeling Hoeksche Waard

20-03-2017 - In de Hoeksche Waard hebben 24 organisaties, waaronder de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard, een convenant ondertekend. Alle betrokken partijen werken hierin samen aan het voorkomen en stoppen van ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling op de kaart

24-08-2016 - Gemeente zijn verantwoordelijk voor de preventie en de aanpak van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Dit artikel beschrijft hoe gemeenten komen tot passend beleid en een effectieve aanpak.

Preventie en aanpak ouderenmishandeling

23-05-2016 - Handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met de preventie en aanpak van ouderenmishandeling. Gemeenteambtenaren krijgen handvatten aangereikt voor de aanpak van de verschillende vormen van ouderenmishandeling.