STAPPENPLAN VOOR BELEIDSMAKERS

Maatschappelijke outcome

Formuleer, samen met betrokken partijen en ouderenorganisaties, een visie, ambitie, hoofddoelen en subdoelen.  

Visie

Het politiek en bestuurlijk gedragen standpunt over het maatschappelijk probleem ouderenmishandeling binnen de gemeente.

Voorbeelden ambities

 • Vroegsignalering en vergroten handelingsvaardigheid bij ouderenmishandeling heeft prioriteit.
 • Aandachtsfunctionarissen en specialisten ouderenmishandeling van Veilig Thuis worden ingezet bij de triage (veiligheidsanalyse bij een melding over ouderenmishandeling), het onderzoek van meldingen, en bij de advisering van melders en hulpverleners.
 • In de aanpak maken hulpverleners gebruik van effectieve interventies.
 • De hulp is laagdrempelig beschikbaar en bereikbaar.
 • Professionals handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorbeelden hoofddoelen

 • Ouderen zijn veilig en beschermd tegen misbruik en mishandeling in huiselijke kring.
 • Ouderen maken gebruik van hulp en ondersteuning om veilig te kunnen leven.

Hierna worden subdoelen met indicatoren geformuleerd. Indicatoren geven aan of de subdoelen worden bereikt.

Voorbeelden subdoelen

 • Afname van problemen en verminderen risico’s op herhaling van mishandeling of misbruik; duurzame veiligheid.
 • Toename van zelfredzaamheid.
 • Groter bewustzijn van de problematiek en grotere handelingsvaardigheid, hetzij van professionals, hetzij van burgers, ouderen en hun omgeving.

Voorbeelden indicatoren

 • Meer adviesvragen en meldingen, ook van burgers, bij de sociale (wijk)teams en Veilig Thuis.
 • Minder herhaalde meldingen.

Meer weten?

Outcome in zicht

09-05-2014 - Deze notitie gaat in op outcome-indicatoren van instellingen en de diensten die zij bieden. De informatie over de outcome kunnen gemeenten gebruiken bij de inkoop van de voorzieningen. De notitie richt zich specifiek op de jeugdhulp, maar is ook te vertalen naar andere terreinen van zorg- en hulpverlening zoals ouderen.