STAPPENPLAN VOOR BELEIDSMAKERS

Monitoring

In de fase monitoring wordt de staat van ouderen in de gemeente verzameld en geanalyseerd.

Welke cijfers kunnen inzicht geven?

 • Hoeveel ouderen van 65 en ouder telt uw gemeente?
 • Hoeveel ouderen doen een beroep op maatschappelijke ondersteuning, hulp en zorg?
 • Met welke vragen of problemen komen ouderen bij uw gemeente?
 • Hoe vaak wordt de Meldcode opgestart bij signalen van huiselijk geweld bij ouderen?
 • Hoeveel adviesvragen en meldingen over ouderenmishandeling bereiken Veilig Thuis?
 • Hoe vaak is het huisverbod opgelegd aan plegers van ouderenmishandeling?
 • Hoeveel mantelzorgers telt uw gemeente?
 • Hoeveel vragen over ouderenmishandeling kwamen terecht bij lokale wijkteams of professionals?

Welke partijen kunnen deze cijfers leveren?

Lokale cijfers: lokale cijfers kunnen worden verzameld bij:

 • Veilig Thuis: op basis van het informatieprotocol Veilig Thuis.
 • Sociale (wijk)teams of het Wmo-loket: gegevens over advies- en hulpvragen.
 • Andere meldcodeplichtige aanbieders: vragen en meldingen ouderenmishandeling, in het bijzonder ontspoorde mantelzorg of financieel misbruik. Dit zijn bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg of maatschappelijk werk.

Dit geeft een beeld van de omvang, aard en risicofactoren voor uw gemeente en per wijk. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor het beleid.


Landelijke cijfers: de lokale cijfers zijn te vergelijken met landelijke cijfers en inschattingen uit landelijk onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling.

Welke lokale en regionale partijen kunnen een rol spelen?

Inventariseer welke partijen een rol (kunnen) spelen om ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren, hulp te verlenen aan slachtoffers en plegers, en nazorg te verlenen. Zo ontstaat een goede verdeling van verantwoordelijkheden en taken.

Leg verbinding tussen de zorgketen en de veiligheidsketen in het reguliere overleg op regionaal of lokaal niveau.

 • Regionaal: Veiligheidshuis (voor ernstige gevallen) (zorgpartners, politie en OM).
 • Lokaal: Veilig Thuis, wijkagenten en sociale (wijk)teams.

Meer weten?

Gezondheidsmonitor

15-02-2018 - Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. De Gezondsheidsmonitor geeft een overzicht van landelijke en regionale cijfers.