STAPPENPLAN VOOR BELEIDSMAKERS

Outcome-criteria

Met outcome wordt bedoeld: doeltreffendheid, nut, effect of invloed (impact). Met outcome-indicatoren of -criteria meet de gemeente of een doel is bereikt.

Mogelijke outcome-criteria

  • Gegevens over uitval (aansluiting vraag en aanbod). Bijvoorbeeld: Wijkteams vragen na waarom hulpvragers afhaakten en of en waarom het aanbod niet aansloot op hun specifieke (hulp)vragen. Deze informatie is van belang om kwetsbare ouderen (zoals migrantenouderen) beter te gaan bereiken.
  • Tevredenheid over nut en effect van de hulpverlening.
    Bijvoorbeeld: meten van tevredenheid van ouderen die gebruikmaakten van Veilig Thuis of een (sociaal) wijkteam. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van het hulpaanbod.
  • Bewustzijn over ouderenmishandeling en hulp.
    Bijvoorbeeld: meten in hoeverre professionals en burgers bewustzijn hebben ontwikkeld over het vóórkomen van ouderenmishandeling en de mogelijke hulpverlening. Dit is te meten met een Barometer Ouderenmishandeling die in Amsterdam en Gelderland-Zuid is uitgevoerd.
  • Doelrealisatie.
    Aanbieders tonen periodiek aan in hoeverre de outcome-criteria zijn gehaald en met welke acties. Bijvoorbeeld: de jaarberichten van Veilig Thuis en andere aanbieders benoemen het aantal adviesvragen en meldingen en de afgehandelde cases.

Zelfredzaamheidsmatrix

Voor meting van doelrealisatie op casusniveau is de zelfredzaamheidsmatrix een handig instrument. Deze presenteert meetbare criteria, ook voor vroegsignalering en preventie. In hoeverre is normalisatie van zelfredzaamheid bereikt? Belangrijke items hierbij: psychisch en sociaal welbevinden, en voldoende steun van partner, familie en het bredere
sociaal netwerk.


Meer weten?

Outcome in zicht

09-05-2014 - Deze notitie gaat in op outcome-indicatoren van instellingen en de diensten die zij bieden. De informatie over de outcome kunnen gemeenten gebruiken bij de inkoop van de voorzieningen. De notitie richt zich specifiek op de jeugdhulp, maar is ook te vertalen naar andere terreinen van zorg- en hulpverlening zoals ouderen.