Ouderenmishandeling in instellingen

Hoewel veel beroepskrachten en vrijwilligers met toewijding voor cliënten zorgen, komt grensoverschrijdend gedrag of mishandeling ook voor in zorginstellingen. Bij het ontstaan van ouderenmishandeling in zorginstellingen kunnen overbelasting (ontspoorde zorg) en de teamcultuur een belangrijke rol spelen.

Incidenten

De mishandeling kan zowel actief zijn als passief. Onder actieve vormen vallen het plegen van handelingen, met name buitenproportioneel gebruik van vrijheidsbeperkende middelen, duwen, ruw vastgrijpen en een klap geven, maar ook financieel misbruik. Terwijl passieve ouderenmishandeling het nalaten van handelingen betreft.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bepaald dat incidenten gemeld moeten worden bij de directie van de desbetreffende instelling of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Melden of aangifte doen

In het merendeel van de gevallen doet de instelling geen aangifte bij de politie. Wel neemt de instelling in veel gevallen een maatregel tegen de pleger: meestal ontslag, soms overplaatsing, een berisping of een waarschuwing.

Instellingen gaan niet over tot het melden van een ernstig incident en doen geen aangifte bij de politie omdat zij bang zijn voor de negatieve gevolgen die dat heeft voor het imago van de instelling. Ook kan het onrust bij de bewoners veroorzaken. Wanneer er wel aangifte wordt gedaan, gebeurt dat vooral door familieleden.

Bespreekbaar maken

De Leidraad veilige zorgrelatie is een beleidsinstrument ontwikkeld voor veiligheid binnen (zorg)instellingen. Deze Leidraad maakt misstanden beter bespreekbaar. Toch rust er nog steeds een taboe op het onderwerp. Men weet niet hoe of heeft niet het lef het probleem te benoemen en bespreekbaar te maken. Op papier zijn er wel zaken geregeld, maar de praktijk is weerbarstig: er is handelingsverlegenheid bij het omgaan met incidenten.

Dit terwijl de aanpak van ouderenmishandeling een kwaliteitskenmerk van zorginstellingen zou moeten zijn.


Meer weten?

Ouderenmishandeling in de acute zorg

15-02-2021 - Ouderenmishandeling is actueler dan ooit. Betere herkenning en aanpak daarvan is het doel van deze gids. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Financieel misbruik bij ouderen: wat u als professional en/of vrijwilliger moet weten

09-02-2021 - Deze handreiking is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en anderen die werken met ouderen. De publicatie geeft informatie en tips over hoe ze de financiële zaken goed en veilig kunnen regelen voor deze kwetsbare groep en op welke wijze ze hen bescherming kunnen bieden tegen misbruik.

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

02-09-2019 - Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit deze landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

Leidraad 'Veilige zorgrelatie'

24-07-2019 - De Leidraad 'Veilige zorgrelatie' is een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. Zij kunnen de Leidraad gebruiken voor het maken of aanscherpen van beleid en afspraken binnen hun organisatie.

Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

20-02-2019 - Deze richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’

20-06-2018 - In de film ‘Veilig Financieel Ouder Worden Gelderland-Zuid’ vertelt een ervaringsdeskundige hoe haar moeder slachtoffer werd van financieel misbruik. Diverse ambassadeurs uit de regio spreken zich uit over het belang van meer bewustwording en samenwerking tussen de diverse sectoren.