Pilots voorkomen financiële uitbuiting

27-05-2015

In het kader van het project ‘Voorkomen financiële uitbuiting’ (onderdeel van het Actieplan Ouderen in veilige handen) zijn in het najaar 2013 in zeven centrumgemeenten gelijknamige pilots gestart. Dit omdat de aanpak van ouderenmishandeling vooral op lokaal/regionaal niveau vorm moet krijgen. De pilots werden in het voorjaar van 2015 afgerond. In ‘Pilots voorkomen financiële uitbuiting’ beschrijven B&A en Moetd wat de pilots hebben opgeleverd. Deze beschrijving gaat in op de resultaten, de leerervaringen en de borging.

Beschrijving

De pilots vonden plaats in de centrumgemeenten Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam. In al deze gemeenten werden activiteiten uitgevoerd gericht op het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen en het signaleren en aanpakken ervan. Voor de meeste was dit een nieuw onderwerp. De zeven centrumgemeenten doorliepen op hoofdlijnen dezelfde fasen:

  1. Verankering van de pilot in de gemeente
  2. Bepalen agenda van de pilot: naar een plan van aanpak
  3. Uitvoering van de pilot
  4. Afsluiting van de pilot

De invulling van elk van die stappen is afhankelijk geweest van de keuzes die door de gemeente en haar partners zijn gemaakt.

De auteurs concluderen dat de pilots onder meer tot de volgende effecten hebben geleid:

  1. Nieuwe netwerken,
  2. Bewustwording en kennisvergroting
  3. Een versterkte positie van Veilig Thuis op financiële uitbuiting

Auteur

Yorick van den Berg en Mark Waaijenberg

Organisatie

B&A en Moetd

Downloads