Eindrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

17-12-2021

De zevende (en tevens laatste) voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden begon het programma met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze laatste rapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen en dat de doelen uit het programma bijna tot ruimschoots bereikt zijn.

Hoe nu verder?

De stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, betekenen niet dat na 2021 het einddoel van het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is behaald. Het duurzaam verbeteren van de aanpak vraagt een langere adem. Daarnaast kent de complexe problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling veel meer aspecten dan binnen het programma GHNT aan bod konden komen.

Er ligt hier volgens GHNT bovenal een belangrijke opgave voor de samenleving in volle breedte om het geweld onder ogen te zien en bespreekbaar te maken voor slachtoffers, plegers, omstanders en professionals vanuit het besef dat onmacht veelal de achtergrond ervan vormt. Toch is in veel opzichten de geambieerde doorbraak van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zichtbaar geworden. Het programma heeft een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van de professionele samenwerking in en tussen het zorg- en veiligheidsdomein, het verhogen van de effectiviteit van hulpverlening en het samenbrengen van signalen van onveiligheid.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

GHNT verwacht dat doorontwikkeling van deze eleenten in heel Nederland ertoe zal leiden dat het geweld in meer gezinnen sneller en duurzamer stopt. Dit vraagt blijvende aandacht op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Inmiddels is bekend geworden dat het programma in 2022 in beperkte vorm zal doorgaan. In de loop van 2022 zal het programma worden geïntegreerd in een programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Downloads