STAPPENPLAN VOOR PROFESSIONALS

Actieplan uitvoeren

In deze stap gaat het over het bieden van de juiste hulp, afgestemd op de onderliggende dynamiek en met de wens van de oudere als uitgangspunt. Dat is altijd maatwerk.

Aan alle interventies liggen gemeenschappelijke uitgangspunten ten grondslag.

Gemeenschappelijke uitgangspunten

 • Maak een veiligheidsplan wanneer de risicotaxatie daar aanleiding toe geeft.
 • Versterk de eigen kracht en mogelijkheden van de betrokkenen binnen het systeem of netwerk.
 • Schakel waar mogelijk anderen uit het netwerk in.
 • Werk aan ‘empowerment’ van de oudere: geef tips om in gesprek te gaan met de pleger en geef hierbij indien nodig ondersteuning.
 • Geef betrokkenen handelingsalternatieven om de geweldsspiraal te doorbreken. Bijvoorbeeld door een time-outtraining.
 • Geef betrokkenen inzicht in de onderliggende problematiek. Daardoor zijn ze beter in staat hun situatie in perspectief te plaatsen en passende oplossingen te bewerkstelligen. Psycho-educatie is daar een goede interventie voor.
 • Breng draagkracht en draaglast in balans.
 • Onderzoek of herstel van relaties gewenst en mogelijk is.
 • Zet juridische middelen in als de situatie daarom vraagt.

Wat nodig is verschilt per situatie. Dat is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. En van de onderliggende dynamiek(en). Hieronder per dynamiek specifieke interventies om de mishandeling en/of het geweld te stoppen:

Dynamiek: Materieel gewin

Soms stopt het misbruik door enkele simpele handelingen: het intrekken van machtigingen of het aanvragen van een andere bankpas. In de praktijk blijkt dat vaak niet voldoende te zijn. Dan moeten ook andere, preventieve maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er opnieuw misbruik van de cliënt gemaakt wordt.

Te denken valt aan o.a.:

 • Invoeren van vier-ogenprincipe bij het uitvoeren van de financiën. Dit houdt in dat persoon a alles regelt rondom de financiën en dat persoon b persoon a op regelmatige basis controleert. Er kijken dus meerdere mensen mee.
 • Als mensen zelf geen boodschappen meer kunnen doen, een aparte boodschappenpas aan-vragen (met beperkt limiet) die ze dan aan een ander kunnen meegeven.
 • Verlagen van pinlimieten
 • Regelen van machtigingen bij de bank of notaris.
 • Aanvragen van Mentorschap
 • Aanvragen van Beschermingsbewind.
 • Opstellen van een Levenstestament.

Afhankelijk van de situatie kan passende hulp voor de pleger op gang worden gebracht. Aangifte kan een manier zijn om een grens te stellen, veiligheid te waarborgen en hulp op gang te brengen voor betrokkenen. Veelal zullen ouderen dat zelf echter niet willen,

Dynamiek van belast verleden

Bij een dynamiek van een belast verleden zal herstel gericht zijn op persoonlijk herstel en zo mogelijk relatieherstel.

Mogelijke interventies zijn:

 • Samen Geweldloos Verder.
 • Traumaverwerking bij een GGZ-instelling of gespecialiseerde therapeut.
 • Ondersteuning bij het creëren van een situatie waar betrokkenen niet meer van elkaar afhankelijk zijn. Als betrokkenen besluiten uit elkaar te gaan, kan praktische hulp bij wonen en inkomen nodig zijn.
 • Bij langduriger geweld tussen partners kan het nodig zijn om een time-out te regelen voor betrokkenen, door tijdelijke opvang voor het slachtoffer. Bijvoorbeeld in de vrouwenopvang, op een tijdelijke crisisplek in een verzorgingshuis, of in het eigen netwerk.
 • In bepaalde gevallen kan een tijdelijk huisverbod worden ingezet.

Dynamiek: overbelaste mantelzorg

Bij een Dynamiek van overbelaste mantelzorg zal herstel gericht zijn op het in evenwicht brengen van draaglast en draagkracht.

Ondersteuning kan ingeschakeld worden van het Steunpunt Mantelzorg, vrijwilligersorganisaties en opvangmogelijkheden, zoals een dagopvang voor de zorgafhankelijke oudere.

 • Respijtzorg is zorg voor een zorgbehoevende, met als doel om de mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk de zorg overnemen.
 • Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit advies en informatie, cursussen, emotionele begeleiding, praktische ondersteuning en het inzetten van een vrijwilliger zodat de mantelzorger even ontlast wordt.

Meer weten?

Mantelzorg aan ouderen: aandacht voor een goede balans

05-02-2019 - Deze handreiking van de GGD Gelderland-Zuid wil professionals ondersteunen bij en inzicht geven in het voorkomen, signaleren en handelen bij overbelaste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. De handreiking is gericht op voor (zorg)professionals.

Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

12-03-2014 - Dit stappenplan geeft leidinggevenden en beroepskrachten in Zorg en Welzijn houvast hoe te handelen bij (vermoedens van) ontspoorde mantelzorg. Het is een aanvulling op het stappenplan van Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en kan worden gebruikt om het stappenplan van de meldcode voor de eigen organisatie aan te vullen.